Algemene voorwaarden - Foodtruck CDI NL

Title
Ga naar de inhoud
Algemene voorwaarden

1. Onze dienstverlening is uitsluitend onderworpen aan onderhavige verkoopsvoorwaarden die de verkoopsvoorwaarden van de Klant annuleren en vervangen. Elke afwijking is slechts geldig na onze expliciete en schriftelijke goedkeuring van Traiteur CDI.
Eén of andere clausule uit deze verkoopsvoorwaarden die niet zou uitgevoerd worden, kan op generlei wijze geïnterpreteerd worden als een verzaken van onzentwege aan de overeenkomst.

2. De Klant verzekert er zich van dat zowel de toegang tot de lokalen als de elektriciteitsvoorzieningen, eventuele airco en aansluitingen op alle gebied conform zijn aan de gebruikelijke technische normen.

3. Alle bestellingen zijn onderworpen aan een schriftelijke aanvaarding van Traiteur CDI. De bestelling zal schriftelijk bevestigd worden en zal vergezeld zijn van het bewijs van betaling van een voorschot gelijk aan 50% van de prijs btw inbegrepen. Elke eventuele wijziging is onderworpen aan een schriftelijke aanvaarding van Traiteur CDI. Elke wijziging moet minimum 5 werkdagen voor het evenement schriftelijk doorgegeven worden aan Traiteur CDI. Traiteur CDI heeft dan het recht de offerte te wijzigen waarbij eventuele prijswijzigingen kunnen plaatsvinden. Elke wijziging van het aantal deelnemers leidt automatisch tot een verandering van de prijs in verhouding tot de verdeling van de vaste kosten zoals personeel en materiaal. De prijzen aangegeven in de offerte houden geen rekening met eventuele organisatorische moeilijkheden op sommige plaatsen en kunnen herzien worden afhankelijk van de omstandigheden.

4. Elke annulatie van een bestelling door de Klant moet per post worden gemeld aan Traiteur CDI waarbij de poststempel geldend is. Indien de annulatie van de bestelling later is dan 5 werkdagen voor de effectieve datum van het evenement, gaat de Klant akkoord een schadevergoeding te betalen aan Traiteur CDI van de integrale som van de gemaakte bestelling waarbij de prijs op de offerte geldend is. In aanvulling van de vergoeding aan Traiteur CDI zal hij tevens instaan voor alle reeds gemaakte kosten voor de datum van de annulatie.
Ingeval de annulatie van de bestelling door de Klant minder dan twintig dagen voor het evenement schriftelijk wordt doorgegeven aan Traiteur CDI, zal de Klant akkoord gaan een schadevergoeding te betalen aan Traiteur CDI. Deze schadevergoeding houdt in dat de Klant 35% van de offerte zal betalen aan Traiteur CDI. In aanvulling van de vergoeding zal hij tevens instaan voor de reeds gemaakte kosten voor de datum van de annulatie. Ingeval de annulatie van de bestelling door de Klant meer dan twintig dagen voor het evenement schriftelijk wordt doorgegeven aan Traiteur CDI, zal de Klant akkoord gaan een schadevergoeding te betalen aan Traiteur CDI. Deze schadevergoeding houdt in dat de Klant 20% van de offerte zal betalen aan Traiteur CDI. In aanvulling van de vergoeding zal hij tevens instaan voor de reeds gemaakte kosten voor de datum van de annulatie..

5.  Traiteur CDI slaat elke verantwoordelijkheid van de chef af voor vertraging of niet-levering in geval van moeilijke bereikbaarheid van de lokalen van de Klant, of lokalen die onvoldoende klaar staan, en meer algemeen in geval van overmacht of gebeurtenissen die aan onze macht ontsnappen.

6. Onze facturen zijn contant betaalbaar aan de maatschappelijke zetel, Traiteur CDI, of aan het financieel organisme dat vermeld wordt op de factuur.
Elke factuur die onbetaald bleef op de vervaldatum zal vermeerderd worden met een interest van 1% per maand tot op de dag van betaling.
De aanvaarding van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.
In geval van niet-betaling van een factuur op z’n vervaldatum, wordt een onherroepelijke en gebruikelijke strafclausule van kracht die oploopt tot 12%, verschuldigd door de schuldenaar met een minimum van 125,00 euro.

7. Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht en elke betwisting valt onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar de hoofdzetel van  Traiteur CDI zich bevindt, of in voorkomend geval van het Vredegerecht van het 1ste Kanton van het arrondissement.
Copyright FoodtruckCDI2024
Reservations: +32 477 803 152
Email: info@foodtruckcdi.be
ADDRESS:
Traiteur CDI - Foodtruck CDI
Aststraat, 243
3300 Tienen (Belgium)

Terug naar de inhoud